Панхим ООД провежда Информационен ден

117

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

На 21.08.2019 г. от 11:00 ч. в гр. Стара Загора, площадката на Агробиохим АД, Административна сграда на Панхим ООД ще се проведе информационен ден относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0086-C01/28.12.2017 г. между МИ и „Панхим“ ООД по проект:

„Повишаване на енергийната ефективност в производството на полиметилметакрилатни листове в „Панхим“ ООД“

Проектът е свързан с доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Екструдерна инсталация за плоски листи от материал PMMA, PC-UVPC – 1 бр. Допълнително, по проекта са изпълнени мерки за изграждане на система за оползотворяване на отпадна енергия – 1 бр., внедряване и сертифициране на стандарт БДС EN ISO 50001, както и извършване на финансов одит.

Оборудването е закупено със средства по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“, чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията е 4 823 371,88 лв., от които 2 411 685,94 лв. безвъзмездна финансова помощ (2 049 933,05 лв. европейско и 361 752,89 лв. национално съфинансиране) и 2 411 685,94 лв. собствено съфинансиране.