От 15 април тютюнопроизводители кандидатстват за обезщетения за предадена и неплатена продукция

54

От 15 април до 10 май 2019 г. тютюнопроизводители могат да кандидатстват за държавната помощ de minimis, по която ще бъдат обезщетени за предадена и неизплатена продукция от предходни години, съобщиха вчера от Държавен фонд „Земеделие“. На последното си заседание УС на Фонда е разпределил по схемата бюджет до 3.2 млн. лева, съгласно европейски регламент и в съответствие със Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. Указанията за предоставяне на минималната помощ са утвърдени от министъра на земеделието, храните и горите и са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“ dfz.bg.

Земеделските стопани, които могат да кандидатстват за помощта de minimis, трябва да са вписани в публичния регистър на тютюнопроизводителите в МЗХГ за 2019 г.

Право на подпомагане по схемата имат физически лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации. Те трябва да имат сключени договори за изкупуване на суров тютюн и предавателно-приемателни протоколи за реколта 2010 г. с „Исперих – БТ“ АД и с „Лийв Табако А. Михайлидис“ АД за реколта 2016-а.

Държавната помощ de minimis, която се предоставя на тютюнопроизводителите, има за цел да покрие част от разходите за производство, съхранение и предаване на суров тютюн.

Общият размер на предоставените на едно лице или предприятие не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три последователни бюджетни години (2017 г. – 2019 г.).

Документи за кандидатстване ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Крайният срок за изплащане на помощта е 22 май 2019 г. Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициент, уточняват от пресцентъра на ДФ „Земеделие“.

(СН)