Основни въпроси на пациентите, свързани с възможностите, които предлага НЗОК за денталните дейности

30

Проф. д-р Мариана Димова-Габровска, доктор на науките,
Факултет по дентална медицина на Медицински университет-София,
Катедра по Протетична дентална медицина

Лечението и профилактиката на денталните заболявания по програмите и пакетите на Националната Здравноосигурителна каса представляват интерес за повечето хора. Ето защо в тази статия ще разгледаме основните въпроси, свързани с различните възможности, които здравноосигурените пациенти у нас могат да ползват.

 Какви възможности предлага Националната Здравноосигурителна каса за денталните дейности и необходим ли е избор на лекар по дентална медицина?

За да получат необходимата им първична дентална помощ здравноосигурените лица могат да посетят всеки общопрактикуващ лекар по дентална медицина, който е сключил договор за работа с Националната Здравноосигурителна каса. Пациените не избират свой лекар по дентална медицина, за разлика от избора, който правят за общопрактикуващ лекар. Манипулациите, извършени в денталния кабинет се вписват в здравноосигурителната книжка на пациента. Важно е да се знае, че достъпът до детска дентална помощ е свободен, а за хирургичната е необходимо насочване с направление (бланка No119АМЗ).

За всяка година здравноосигурените лица могат да ползват пакет от дентални дейности, някои от които са изцяло, а други частично заплатени от Националаната здравноосигурителна каса.

Какви дентални дейности се поемат от Националната Здравноосигурителна каса до 18 годишна възраст на децата?

До 18-годишна възраст пациенитите могат да ползват един обстоен преглед на зъбите с определяне на общото им състояние. Прегледът може да бъде извършен, както от лекар по дентална медицина, така и от специалист по детска дентална медицина. Лечебните дейности, които Националаната здравноосигурителна каса поема, са най-много четири и включват до две лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб. В случай на нужда четирите дейности могат да включват също обтурация (пломба) с амалгама или химичен композит и екстракция (вадене) на временнен или постоянен зъб с анестезия (упойка). Трябва да се има предвид, че е предвидена и специализрана хирургична извънболнична помощ за деца.

Какви дентални дейности за бременните жени се поемат от Националната Здравноосигурителна каса?

Бременните жени в България имат право на два прегледа: обстоен и допълнителен по програма „Майчино здравеопазване“. За целта бременната жена трябва да отиде при лекар по дентална медицина или при специалист по дентална медицина, сключил договор с Националната Здравноосигурителна каса. Пациентката следва да носи медицински картон, заведен от наблюдаващия бременността лекар (общопрактикуващ или гинеколог). Бременната жена има право да получи посочените лечебни дейности за лицата до 18 годишна възраст.

Какви дентални дейности се поемат от Националната Здравноосигурителна каса за лица над 18 годишна възраст?

Денталните дейности за лицата над 18-годишна възраст включват отново обстоен преглед и до две лечебни дейности за съответната календарна година. Първичната дентална помощ включва обстоен преглед със снемане на зъбен статус (определяне на общото състояние на зъбите); обтурация (пломба) с амалгама или химичен композит; екстракция на зъб. Предвидени са и мероприятия за специалирана хирургична извънболнична помощ, като например екстракция на дълбоко фрактуриран (разрушен) зъб.

Какви дентални дейности се поемат от Националната Здравноосигурителна каса за лица до 18 години, настанени в домове за медико-социални услуги, деца, настанени в специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, включително и след навършване на 18-годишна възраст, и лица, задържани под стража ?

Изброените лица имат право на първична дентална помощ, изцяло заплатена от Националната Здравноосигурителна каса. Пакетът дентални дейности е същият, като пакета за лица до и над 18-годишна възраст. Така например за тази група пациенти може да се прилага специализирана дентална помощ от специалист по детска дентална медицина и специализирана хирургична извънболнична помощ.

Какви дентални дейности се поемат от Националната Здравноосигурителна каса за лица под 18-годишна възраст с психични заболявания?

В тези случаи лекарят по дентална медицина насочва пациента към лекар със специалност „Психиатрия“ и към специалист по „Анестезиология и интензивно лечение“. След направените консултации, показващи необходимостта от лечение под обща анестезия на здравно осигуреното лице до 18 год. с психични заболявания, лекарят по дентална медицина насочва пациента към лечебно заведение, сключило договор с Националната Здравноосигурителна каса за оказване на специализирана извънболнична дентална помощ под обща анестезия. Всяко лице до 18 г., страдащо от психични заболявания има право да получи дентална помощ в неограничен обем, без да заплаща за извършеното лечение. Здравната каса покрива специализирана дентална помощ под обща или венозна анестезия; 24-часово активно наблюдение при необходимост след общата анестезия; обстоен преглед; обтурация (пломба) с амалгама или химичен композит; екстракция на временен или постоянен зъб; лечение на пулпит или периодонтит; инцизия (срязване) на тъканите при възпалителни заболявания (абсцеси); екстракция на дълбоко фрактуриран (счупен) или дълбоко разрушен зъб; контролен преглед след някоя от горните две дейности и някои други дейности.

Какво могат да направят пациентите, ако не са доволни от получената дентална помощ?

Здравноосигурените могат да подадат писмена жалба до директора на съответната районна здравноосигурителна каса по местоживеене (РЗОК) или до Националната Здравноосигурителна каса – София 1407, ул. „Кричим“ ╒ 1. За изясняване на фактите, изложени в жалбата, се назначава проверка по документи на изпълнителя на медицинска помощ или на лечебното заведение, като жалбоподателят задължително се уведомява за резултатите.