Организират обществено обсъждане на предварителен проект на ОУП на община Стара Загора на 22 октомври

55

Община Стара Загора съобщава на всички заинтересовани органи, организации, физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на предварителен проект на Общ устройствен план на общината и Доклад за екологична оценка на плана.

Срещата на общественото обсъждане ще се проведе на 22 октомври (четвъртък) от 17:00 часа в зала „П. Р. Славейков“.

Докладът за ЕО, предварителният проект за ОУПО на Община Стара Загора и приложенията към тях (вкл. Докладът по ОСВ с Натура 2000) ще бъдат на разположение на заинтересованите лица всеки вторник и четвъртък от 14:00 до 16:00 часа в стая No 503 в сградата на Общината, както и на интернет страницата https://www.starazagora.bg/.

Становища и мнения след провеждане на публичното обсъждане ще могат да се депозират на място в деловодството на Община Стара Загора: всеки работен ден от 08:30 до 17:30 ч. в сградата на Общината до 29 октомври.

(СН)