Община Стара Загора стартира проект за социално-икономическа интеграция на уязвими групи

35

Община Стара Загора обяви процедура за избор на партньори по подготовка и изпълнение на проект за изпълнение на мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 – „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование-компонент 2“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Целта на процедурата е да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на представителите на уязвими групи чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход. Настоящата програма включва директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ посредством реализирането на т.нар. „меки мерки“ (интеграцията на пазара на труда, достъп до образование и обучение, достъпа до социални и здравни услуги) в рамките на двете оперативни програми.

Допустими партньори за дейностите по ОП „Развитие на човешките ресурси“ са неправителствени организации, центрове за информация и професионално ориентиране, читалища, работодатели (съгласно КТ) и доставчици на социални и здравни услуги.

Допустими партньори за дейностите по ОП „Наука и образоване за интегриран растеж“ са: държавни и общински детски градини, държавни и общински училища и юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, избрани в съответствие с глава 8 от ЗМСМА.

Процедурата за избор на партньори ще стартира на 29 юни. Заявления от кандидат-партньорите се подават в стая 313, етаж трети в сградата на Община Стара Загора. Крайният срок е 31 юли 15:00 часа.

(СН)