Община Стара Загора отчете ръст в местните приходи

159
Участниците в публичното обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от ЕС на Община Стара Загора

Положителният финансов резултат е постигнат въпреки непроменените от години местни данъци и такси, които са едни от най-ниските в страната

Към 31.12.2017 година от общо планирани приходи в размер на 117 302 299 лв. Община Стара Загора отчита 113 830 229 лв., което е 97.04% изпълнение на планираното. Планираните приходи за държавни делегирани дейности са 62 843 792 лв., а са отчетени 60 067 029 лв., или изпълнение 95.58%. Малко по-високо – 98.72%, са отчетените приходи за местни дейности – 53 763 200 лв., при план 54 458 507 лв. Това съобщи по време на публичното обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2017 година главният финансист Цанка Ганева. На представянето в зала „П.Р. Славейков“ присъстваха председателят на Общински съвет Стара Загора Таньо Брайков, зам.-кметът Иванка Сотирова, народният представител Радостин Танев, общински съветници и експерти от общинската администрация.

Общо местните приходи за 2017 г. бележат ръст от 1.02%. При планирани 41 244 420 лв., са отчетени 42 312 358 лв. Ръст от 1.01 на сто има в местните приходи от имуществени и други данъци към 31.12.2017 г. Те са в размер на 19 373 553 лв., при план 18 780 000 лв.; същият е ръстът при неданъчни приходи, в т.ч. продажба на стоки, услуги, наеми, такси, глоби, концесии и др. – събрани са 22 938 805 лв., при план 22 464 420 лв. Тези положителни резултати са постигнати при максимален обем събираемост, като се има предвид, че за поредна година данъци и такси, едни от най-ниските в страната, не са увеличавани, акцентира Цанка Ганева.

Най-голямото разходно перо в бюджета на община Стара Загора за 2017 г. е за образование – 40.12%, или над 44.5 млн. лв. След нея с 25.1% са средствата, отделени за чистота и поддръжка на общи площи и инфраструктура, а над 12% са изразходвани за здравеопазване и социални дейности.

Няма социална дейност, която да не е развита в община Стара Загора, изтъкна по време на представянето гл. финансист Цанка Ганева, която уточни, че тези дейности през 2017 г. са дофинансирани с над 57 млн. лв. от средствата на общината.

Общо 23 171 438 лева е отделила през 2017 г. Община Стара Загора за жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда. От тях над 9 млн. лв. са изразходвани за текуща поддръжка на улици и на прилежащите им тротоари и площадни пространства – 9 181 285 лева. Други над 5.3 млн. лева са изразходвани за основен ремонт и рехабилитация на улична мрежа. Уличното осветление в града и населените места в общината струва на общинския бюджет 1 513 125 лева. Средствата за дейности по озеленяване и опазване на околната среда са в размер на 1 438 272 лева.

Отчетените разходи по бюджета за сметосъбиране, сметоизвозване, закупуване на съдове за съхранение на битовите отпадъци и почистване на територии, предназначени за обществено ползване, са в размер на 7 946 993 лева.

За предоставената услуга по предварително третиране на битовите отпадъци са изразходвани 2 019 612 лева, стана ясно още по време на отчета.

Издръжката на общинските спортни бази и организирането на спортни прояви възлиза на 2 010 626 лева; оркестри и ансамбли – 626 692 лева; Гробищен парк – 212 514 лева; Зоопарк – 279 286 лева; Опера – 323 150 лева; осигуряване на дейностите по културата в общината – 1 000 275 лева; издръжка на местни културни институти – 298 778 лева.

Със средства от държавен трансфер – 311 625 лева, са изплатени субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози. Отчетените годишни разходи за персонал и текуща издръжка възлизат на 7 859 804 лева, в т.ч. на звено „Общинска охрана“, контрол на обществения ред; контрол „Екология и чистота“ – 2 568 708 лева; Приют за безстопанствени животни – 116 829 лева; общински пазари – 287 633 лева; дейности по туризма – 123 607 лева; автогара и звено за градска мобилност – 457 573 лева; за зимно поддържане на общински пътища – 292 081 лева; компенсации за пътувания на пенсионери, хора с увреждания и учащи, за абонаментна поддръжка на светофарните уредби, за пътни знаци и табели, хоризонтална пътна маркировка – 1 864 924 лева.

Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 2 114 300 лева, реално са усвоени 1 990 032 лв., или 94.12%. Неусвоените средства от целевата субсидия са заложени за изпълнение през 2018 година като преходни обекти съгласно чл. 129, ал. 2 от ЗПФ.

За основни ремонти по селата през 2017 г. са изразходвани 145 638 лева; за рехабилитация и основен ремонт на сградния фонд на училища и градини – 763 927 лева; за домове за социални грижи и пенсионерски клубове – 165 687 лева; реконструкция на водопроводната мрежа кв. „Три чучура-север“ – 1 816 595 лева; за основен ремонт и рехабилитация на улична мрежа – 5 309 055 лева; за улично осветление – 333 738 лева; за ремонт на спортни бази – 814 039 лева и ремонт на читалища – 97 466 лева.

Община Стара Загора е работила по 6 Оперативни програми през 2017 г., като в началото на годината е разполагала с 647 000 лв., а през годината са изразходвани 7 729 292 лв. от общо приходи по тях в размер на 15 235 785 лв. Най-много от средствата – 7 350 530 лв., са по ОП „Региони в растеж 2020“ Към 31.12.2017 г. са били налични 7 506493 лв.

Към 31.12.2017 година Община Стара Загора обслужва дългосрочен дълг за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства в размер на 6 000 000 лева и дългосрочен дълг за 560 000 лева за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз (мостово финансиране) за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградите на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“ и на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“.

Материалите по публичното обсъждане са публикувани на интернет страницата на Община Стара Загора.

(СН)