Община Казанлък разкрива две нови социални услуги през 2021 г.

75

Две нови социални услуги по Закона за социалните услуги разкрива Община Казанлък през 2021 г. Едната е „Асистентска подкрепа“, която включва подкрепа и помощ от асистент за подпомагане ежедневието на потребителите – самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на домакински дейности и комуникация.

Потребител на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ може да бъде всяко лице в над трудоспособна възраст, в невъзможност за самообслужване, което няма определена по съответния ред степен на намалена работоспособност, както и

деца с трайни увреждания, и пълнолетни лица с увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа или за която не получават помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

За община Казанлък в услугата ще бъдат включени 167 потребители, като средният брой потребители, които ще бъдат обгрижвани от един личен асистент, са трима.

Необходимият брой лични асистенти, които ще обслужват цитирания брой потребители, са 56 човека.

Втората нова социална услуга е разкриване на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца и младежи с увреждания с капацитет 15 потребители. С услугата ще продължат да бъдат обгрижвани и лекувани от досегашния персонал лежащите към момента 9 младежи с множество тежки увреждания, остри и хронични заболявания.

Разкриването на новата услуга стана възможно, след като Министерството на здравеопазването предостави на Община Казанлък сграда в североизточната част на двора на ДМСГД „Мария Луиза“ в село Бузовград. На мястото на ДМСГД предстои МЗ да сформира Център за комплексно обслужване (ЦКО). Там ще получават дневни грижи деца с множество тежки увреждания, остри и хронични заболявания.

(СН)