Община Казанлък продължава да надгражда социалните услуги

107

Общината спечели финансиране за проект „Патронажна грижа в община Казанлък“, който ще стартира на 1 септември 2019 г. Той е по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.“ на стойност 336 536 лв. По проекта ще бъдат предоставяни почасови, мобилни и интегрирани здравно-социални услуги на 142 нуждаещи се лица с увреждания и възрастни жители, включително с хронични заболявания и трайни увреждания, живеещи на територията на община Казанлък. Интегрираните услуги ще бъдат извършвани в продължение на 1 година, в рамките на до 2 часа на ден. Целта е да се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване с осигуряването на пакет от дейности /услуги по домовете от квалифицирани специалисти.

За реализация на проекта ще бъде назначен персонал за организиране и управление на услугата, приложни специалисти за предоставяне на патронажната грижа, помощен персонал, консултанти и обучители. Ще бъдат закупени МПС, материали и консумативи, ще бъде наето оборудване за обезпечаване на самата интегрирана услуга. Интегрираната здравно-социална услуга ще се предоставя съгласно Методика, разработена от Министерство на здравеопазването.

Средствата, осигурени по проекта, са 100% безвъзмездна финансова помощ, предоставени по ОПРЧР чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз.

(СН)