Необходимост от протезиране в детска възраст

43

Коментарът, предоставен на „Старозагорски новини“, е от проф. д-р Мариана Димова-Габровска, доктор на науките, Факултет по дентална медицина на Медицински университет-София Катедра по Протетична дентална медицина

Въпреки усилията на превантивната дентална медицина, кариесът си остава едно от най-често срещаните заболявания, засягащо между 60 и 90% от децата в предучилищна и училищна възраст, според данните на Световната здравна организация. Протезирането при децата се налага тогава, когато поради множествен кариес, травми, аномалии в развитието на съзъбието и др. се оформят частични обеззъбявания или съществува необходимост от възстановяване на силно разрушените коронки на зъбите. Освен естетическия и функционален дефект – нарушението на дъвкателната и говорна функция – често са налице и психо-емоциални промени, с възможни отражения върху социалния статус на малките пациенти. Значителните нарушения на зъбните структури във видимите участъци оказват влияние върху цялостното здравословно състояние на детето, засягат неговото самочувствие и качеството му на живот.

Протезирането е детска възраст е предизвикателство за всеки лекар по дентална медицина, тъй като изработените конструкции изискват редовна модификация и/или подмяна с цел осигуряване на нормален растеж и развитие на челюстните кости и лицевия скелет. Освен това е необходимо да се преодолее естественият страх на малките пациенти и да се замени от позитивна настойка, мотивация и желание за сътрудничество.

Снемаемото (подвижно) протезиране в детска възраст обикновено обхваща лечение  с цели плакови протези, частични протези и назъбни протези.

Фиг. 1 Цели протези с изкуствени временни зъби. Изобр. по Hugar

Необходимост от такова лечение, най-често се наблюдава при деца с аномалии в развитието на челюстите и формирането на зъбните зародиши, системни заболявания (напр. eктодермална дисплазия), генетични заболявания, травми, кариес на ранното детство и др. Конструкциите се планират и изработват в подходяща форма и цвят така, че да съответстват на външния вид за възрастта на детето, да възстановят баланса в долночелюстните стави и лицевия профил. Например за оптимизиране на естетическия и на функционалния показател Pannu и Singh прилагат в протезирането с цели протези стандартна зъбна гарнитура, която дублират и изработват с подходящ цвят, наподобяващ млечни зъби.

С цел повишаване кооперативността на децата по време на протетичното лечение е необходимо да се приложат различни техники за мотивация. Една от тях е възможността за осъществяване на автотренинг – децата да участват в лечебния процес като сами поставят и свалят отпечатъчната лъжица вкъщи между клиничните посещения. По този начин значително се намалява стреса при снемането на отпечатъците.

Частичните плакови протези със или без огънати/пластмасови куки могат да бъдат приложени в случаите на хиподонтия, при деца на възраст от 4 до 6 г. като се използват по-малки по размер зъби с наличие на треми, които са в съответствие с физиологичното нарастване на челюстите и естествения външен вид, характерен за тази възраст.

Фиг. 2 Частични протези с изкуствени временни зъби и огънати метални куки. Изобр. по Rathee с осигурено място за безпрепятсвен пробив

Неснемаемото протезиране с коронки се прилага в случаите на обширни кариозни и травматични лезии. В миналото, чест избор за лечение на млечните зъби е било тяхното премахване. Към днешна дата неснемаемото коронково протезиране се приема за един от сигурните и успешни методи за възстановяване увредените детски зъби. Предназначението на короните е да се съхранят съществуващите подлежащите структури, да се запази дъвкателната функция на съответния зъб и да се съхрани виталитета на пулпата.

Фиг. 3 Приложение на преформирани метални корони при млечни зъби. Изобр. по Duggal M., Nazzal H

През последните години, поради развитието на технологиите и производствените процеси, коронковото протезиране в детска възраст претърпява значителен напредък по отношение на дизайн, метод на приложение и използвани материали и цименти. Основните видовете корони, използвани в детска възраст са метални преформирани корони, композитни корони, поликарбонатни корони, керамични корони и фасети, фабрични циркониеви корони и др..

Фиг. 4. Фабрични циркониеви корони

Факторите, влияещи върху избора на тип корона са издръжливост, естетика, ретенция, адаптивност, време за поставяне, потенциал за алергизиране от материала и себестойност.

За пръв път у нас през 2018 г. в дисертационен труд д-р Десислава Димитрова разглежда въпроса за детското протезиране с естетични коронки. В клиничната практика се  въвежда нова методика за дигитално планиране и изработване по CAD-CAM технология на коронки, възстановяващи временни зъби.

Фиг. 5. CAD-CAM коронки по Димитрова и Димова

Поставянето на импланти при деца с незавършен растеж или в случаи на липса на достатъчен обем на алвеоларната кост има голяма вероятност за неуспех сравнение с приложението на конвенционалните протези. В научната литература се откриват доказателства за приложение на имплантати в ранна детска възраст.

Фиг.6  Случай на използване на мини – импланти за допълнителна ретенция при 9 г. дете. Изобр. по Mello.

Guckes et al. представят случай дете на 3 г., на което са поставени 6 имплантата във видимия преден участък от съзъбието – 2 на горна и 4 на долна челюст. Въпреки това протетичното надимплантатно възстановяване на дъвкателната и говорната функция се счита за удачно при деца на и над 17 г., когато след съотвените изследвания (цефалометрично изследване, рентгенография, компютърна томография, ортодонтски анализ) се установява завършен костен растеж. Трябва да се имат предвид някои рискове от поставянето на импланти при ненапълно приключили растежни процеси в лицево-челюстната област. Възможни са увреждания на подлежащите и околните тъкани, естетически нарушения и др.

Популярност намират напоследък и използването на мини-имплантати за добълнителна задръжка на целите протези при децата. По-малкият и компактен размер, простотата по поставянето им и липсата на оздравителен период ги прави изключително подходящи за временно протетично лечение при деца в период на растеж на челюстните кости.

Протетичното лечение в детска възраст осигурява възможност за пълноценно хранене на децата, подобряване на социалните им дейности, повишаване на самочувствието и подобряване качеството им на живот.

Изработването на протези за деца, е сложен процес, които изисква съблюдаване на непрекъснато настъпващите промени в орофациалната зона в тази възраст. Въпреки съпътстващите трудности в хода на лечението, удовлетвореността на лекаря по дентална медицина е голяма, когато поставянето на конструкциите е придружено от радостта на малките пациенти и благодарността на родителите.