Най-после! ОбС Стара Загора прие декларация в защита на комплекс „Марица изток“

1507
От 51 съветници на извънредното заседание днес присъстваха 40

След един неуспешен опит, днес, по време на извънредно заседание, Общински съвет Стара Загора прие декларация за защита на комплекс „Марица изток“ в контекста на европейската „Зелена сделка“. След кратки дебати, в това число и политически обвинения, със „За“ гласуваха всички присъствали на заседанието 40 общински съветници от общо 51.

Основният акцент в декларацията е правителството на РБългария да не допуска прекратяването или ограничаването на капацитета на въглищните ТЕЦ от минно-енергийния комплекс до изчерпване на въглищните запаси в него.

Публикуваме пълния текст на гласуваната декларация:

Минно-енергийният комплекс „Марица изток“ е проектиран и изграден на базата на най-голямото на Балканския полуостров находище на лигнитни въглища, със запаси от над четири милиарда тона. За развитието на енергийния комплекс са инвестирани милиарди левове, отделяни от държавата в продължение на десетки години. Изкопани са милиарди кубически метра земна маса, за да се разкрият въглищните пластове за добив, като само за последните 15 години са инвестирани над 1 млрд. евро за нова техника (в т.ч. багери) и за рехабилитация и модернизация на наличната. Към момента ресурсът в находището е изчерпан наполовина – остават около 2 милиарда тона запаси. В комплекса работят четири ТЕЦ. С инсталираната си мощност от 1650 мегавата държавното предприятие ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД се явява най-голямата топлоелектрическа централа на Балканския полуостров, в която през последните години са инвестирани над милиард евро за съвременни очистващи съоръжения, осигуряващи ниво на вредните емисии под пределно допустимите европейски норми в момента, в т.ч. и електрофилтри, които задържат 99% от праховите емисии. Повече от 60 години икономиката и развитието на целия Старозагорски регион се градят около дейностите в комплекса. И днес голяма част от бизнеса в региона е свързан пряко или косвено с него. В стопанските дейности на комплекса пряко са ангажирани над 10 хиляди души, а обслужващите основната дейност са над 20 хиляди или заедно със семействата им – около 122 хиляди. Всичките тези хора, в по-малка или в по-голяма степен, зависят от функционирането на този комплекс. В това число не са включени ангажираните косвено лица и предприятия. Днес съществуването на Минно-енергийния комплекс „Марица изток“ е застрашено. Общински съвет Стара Загора:

– намира, че нашата държава не може да си позволи българската енергетика да се лиши без всякаква логика и под немотивиран външен натиск от около 45% от цялото производство на електроенергия в България. Това ще се отрази на енергийната независимост и на националната сигурност на страната ни;

– категорично изразява позиция, че без въглищната енергетика в дългосрочен план няма как да очакваме гарантиране на енергийната и националната сигурност на страната;

– предупреждава, че съществува огромен риск от социална криза в национален мащаб, защото без работа и препитание ще останат хиляди миньори и енергетици. Изхождайки от тези факти и основавайки се на това, че България има суверенно право да вземе всички мерки за гарантиране енергийната си сигурност и независимост; – осъзнавайки, че националните ни интереси стоят над партийните, НИЕ, общинските съветници при Общински съвет Стара Загора, подкрепяме Решението на Народното събрание на Република България от 31/01/2020 г. (публ. в ДВ, бр.11) относно политиката на Министерството на енергетиката по отношение на бъдещето на въглищните топлоелектрически централи в България и настояваме:

– правителството на Република България по никакъв начин да не допуска прекратяване функционирането или ограничаването на производствения капацитет на въглищните топлоелектрически централи в Минно-енергийния комплекс „Марица изток“ до изчерпването на енергийния ресурс (въглищата) и да предприеме всички необходими мерки за нормалното функциониране на комплекса, за да бъде гарантирана енергийната и националната сигурност на страната ни;

– българското правителство да ангажира целия научен потенциал на Република България за намиране на решения в сферата на очистването на емисиите, за разработване на такива на приемлива цена, които да намалят вредните емисии; – да бъде наложен мораториум върху търговията с емисии до преодоляване на енергийната криза;

– да се създаде експертен технически съвет, на който да бъдат разгледани всички налични технологии, свързани с улавянето, съхранението или преработката на въглероден диоксид;

– смятаме, че българската енергетика трябва да се ориентира в опазване на климата чрез възможно най-ефективно използване на местните енергийни ресурси, поради което настояваме в най-кратки срокове да бъде разработена дългосрочна Програма, с хоризонт поне до 2050 г., за изграждането на заместващи мощности и за пренастройване на икономиката в Старозагорския регион. Настояваме за програма, която да гарантира плавен преход, без сътресения, без значителни загуби за обществото и икономиката ни и без тежки социални последици.

(СН)