Най-голямата ремонтно-монтажна структура в България чества 50 години

1013

Днес „Енергоремонт – Гълъбово“ е един от четирите най-големи производители на оборудване за топлоенергетиката в Европа, предприятието ще го има и десетилетия напред, защото ТЕЦ-овете на „Марица изток“ ще продължат да работят, категоричен е прокуристът инж. Евгени Станчев

На 12 юни 1969 г. официално е подписан указ на Комитета за стопанска координация за обособяване на „Енергоремонт“ в град Гълъбово като самостоятелно държавно предприятие с основна задача да поддържа и ремонтира електроцентралите на територията на комплекса „Марица изток“. Затова днес тази дата условно е приета за рожден ден на компанията, която след приватизацията през 2000 г. става част от групата предприятия около „Металик“ АД със собственик инж. Дечко Колев. Тогава „Енергоремонт – Гълъбово“ започва да развива с приоритет производството на нагревни повърхности и оборудване под налягане за енергетиката. Днес изделията на „Енергоремонт – Гълъбово“, с които се изграждат пещите на електроцентралите и на заводите за изгаряне на битови отпадъци, т.нар. инсинератори, намират все по-големи пазари в Европа и в други части на света. Основна дейност на предприятието и след 50 години остава поддръжката и ремонтът на котелното, турбинното и електрооборудването на топлоелектрическите централи.

За изминалия половин век и предстоящите предизвикателства пред „Енергоремонт – Гълъбово“ разговаряме с неговия прокурист инж. Евгени Станчев:

– Инж. Станчев, когато говорим за енергетика и бизнес в България, какво означават 50 години работа за предприятие като „Енергоремонт – Гълъбово“?

– От какъвто и ъгъл да погледнем на тези 50 години, те са един много дълъг и значим период за предприятие, в която и да е сфера, и особено, ако то работи в сферата на енергетиката и производството на енергетично оборудване. Особено значимо е това време в българските условия заради всички превратности, които преживя страната ни през този половин век.

Днес от старите, държавни структури за поддръжка и ремонт на генериращите мощности в България съществуват само няколко. Много от създадените след 1989 г. частни фирми вече не съществуват и продължават да отпадат от пазара. Дори в европейски и световен мащаб много емблематични за времето си компании също вече не съществуват. Изобщо, тече процес на консолидация. В този смисъл фактът, че „Енергоремонт – Гълъбово“ АД посреща 50-годишен юбилей и то в едно завидно добро състояние, си е цяло чудо. Още повече, че предприятието държи с продукцията си лидерски позиции както на българския, така и на европейските пазари.

– Какво представлява днес „Енергоремонт – Гълъбово“ като предприятие?

– „Енергоремонт – Гълъбово“ работи в две направления – първото е традиционното – ремонтно-монтажни дейности, които са съсредоточени предимно в България и касаят поддръжката, ремонта, рехабилитацията и модернизацията на топлоелектрическите централи. Второто направление е производство на оборудване под налягане и мембранни панели за топлоелектрически централи и за заводи за изгаряне на отпадъци, чието изграждане е много модерно в Европа и по света. В това направление „Енергоремонт – Гълъбово“ е лидер не само в България.

Архивнa снимки от дейността на предприятието

По отношение на производството в Европа съществуват 3 или да кажем максимум 4 компании с капацитета и размерите на „Енергоремонт – Гълъбово“. В момента само в страните от Европейски съюз в различна фаза на изпълнение са около 60 проекта за изграждане на големи инсталации за изгаряне на отпадъци, производство на електроенергия и топлофициране на градовете. „Енергоремонт – Гълъбово“ е активен партньор или участник в голяма част от тях. По отношение на ремонтно-монтажните дейности днес „Енергоремонт – Гълъбово“ има най-голямата ремонтно-монтажна структура на територията на България.

– Да припомним защо и как преди 50 години държавата решава да създаде „Енергоремонт – Гълъбово“?

– През 1969 година предприятието е създадено с цел ремонт и поддръжка на топлоелектрическите централи от комплекса „Марица изток“. Тогава групата за поддръжка на ТЕЦ „Първа комсомолска“ се отделя със специален указ и се създава предприятието „Енергоремонт“, за да ремонтира, поддържа и да произвежда резервни части за топлоцентралите. Указът е издаден на 12 юни, така че това е датата, която ние приемаме за рождена на предприятието, въпреки че официалното му откриване и прерязване на лентата от тогавашния министър-председател Тодор Живков става значително по-късно, където и днес се намират основните производствени мощности на „Енергоремонт – Гълъбово“ АД. И тогава, и днес предприятието има структуроопределящо значение за работата на комплекса „Марица изток“. Независимо от това, че вече не всички предприятия на територията му са държавна собственост, те продължават да работят като свързана структура и няма как да бъде иначе, защото нито мините могат да съществуват без нито една от централите – били те частни или държавни, нито пък обратно. По същия начин и централите не могат да съществуват без „Енергоремонт“, въпреки че след 1989 г. се нарояват множество малки фирми, които извършват някои сходни дейности на тези в голямото предприятие. Много от тях вече не съществуват, други са се наложили на пазара, но при всички положения поддръжката на една голяма топлоелектрическа централа изисква партньорството на голямо предприятие като „Енергоремонт – Гълъбово“ заради големите си капацитет, експертиза и ресурс, с които разполага. Днес сроковете за спиране и ремонт на централите стават все по-кратки. За да може да се извърши качествено и в срок една относително голяма по обем работа, ремонтното предприятие трябва да притежава много голям ресурс, съвременна организация и специалисти.

– Колко служители днес са заети в „Енергоремонт – Гълъбово“?

– Днес в предприятието работят над 1000 служители и работници и те са най-ценният капитал на дружеството. Те са заети в двете основни направления – производството на панели и ремонтно-монтажните дейности. С годините успяхме да развием и другите съпътстващи звена – автотранспорт, акредитирани лаборатории и независим орган за контрол на металите. Изградили сме Център за професионално обучение, в който се подготвят кадри за нуждите на „Енергоремонт – Гълъбово“, пък и за други предприятия, работещи на територията на комплекса. В днешно време ние трябва да работим по-ефективно с хората, с които разполагаме, защото като цяло те са по-малко на брой, отколкото в годините преди промените.

Новите производствени линии в „Енергоремонт – Гълъбово“ АД

Принудени сме сами да обучаваме и изграждаме специалистите, защото от професионалните гимназии, бившите техникуми, рядко излизат подготвени кадри. Успяваме да привлечем хората, като създаваме добри условия на труд, на заплащане и добри перспективи за тяхното развитие и реализация.

– Как се промени „Енергоремонт – Гълъбово“ след приватизацията на предприятието през 2000 г.?

– В този период започва раздържавяването на тогавашното стопанско обединение „Енергоремонт“. След приватизирането на завода започнахме да развиваме и една нова посока – производството на оборудване под налягане за електроцентрали и за заводи за изгаряне на отпадъци. В годините след приватизацията в предприятието са инвестирани стотици милиони лева за изграждане на производствените площи и за закупуване и внедряване на нови машини и оборудване. Със сигурност предприятие като „Енергоремонт“, което има огромна производствена площадка и няколко ремонтни бази на територията на централите, изисква и много средства, за да бъде поддържано и развивано. Ето защо само през миналата година тук беше открит нов, модерен цех за производство на мембранни панели, в който собствениците инвестираха над 3 млн. лв. Новата производствена линия ни даде големи предимства, тъй като с това производство затвърдихме качеството на нашата продукция. Нашите западноевропейски партньори са от ранга на Steinmuller Babcock Enviroment, Hitachi Zosen Inova, General Electric и Siemens. Това са компании, които изискват качество много над средноевропейското и получават това качество от „Енергоремонт – Гълъбово“. Тази година разширяваме и модернизираме централната пещостроителна база. Изграждаме нов център за кариерно развитие и професионално обучение.

– Казахме, че комплексът „Марица изток“ не може без „Енергоремонт“. А ще може ли „Енергоремонт“ без централите, ако един ден те бъдат затворени?

– Вече няколко години „Енергоремонт“ успешно се утвърждава като производител на енергетическо оборудване под налягане и резервни части. Пазарът по изграждане на заводи за преработване на битови отпадъци се отваря все повече за нас. В Западна Европа от много години топлофицирането на градовете е почти безплатно именно заради изгарянето на тези отпадъци. За разлика от България там се строят много такива инсинератори. В този смисъл „Енергоремонт“ отдавна е излязъл „с единия крак“ от въглищната енергетика. Но моето мнение е, че ако някога, в обозримо бъдеще, българските въглищни централи бъдат затворени, този акт няма да има обективни причини, а ще бъде чисто политическо решение, обслужващо корпоративни интереси. Не е ясно обаче дали ще се намери някой, който да направи тази катастрофална за икономиката на страната ни стъпка. Много неща, които се съобщават в общественото пространство, са грубо неверни. Преди няколко дни при нас беше на посещение директорът на една от най-големите въглищни централи в Германия, на която доставяме оборудване за нейната модернизация. Това е огромна ТЕЦ, която захранва с електроенергия немските железници и произвежда значителен дял от електроенергията на Германия. Той каза следното: „В момента германските въглищни централи имат разрешение за работа до 2038 година, но няколко години преди този срок очаквам да се вземе решение и да го удължим до 2058 година“. Днес тази въглищна централа регистрира 20-годишен пик – само през миналата година са изгорили толкова много въглища, колкото не са изгорили през нито една от предните 20 години. Тоест намаляването на количеството на електро- и топлоенергията, произведена от въглища, далеч не е истина. Поне в онази част на света, към която и ние се стремим. Ако към това прибавим и новите мощности, които се намират на различен стадий на изграждане в отделните страни-членки на ЕС, тогава картинката става напълно различна.

– А как се справят с плащането на отделяните вредни емисии от своя ТЕЦ?

– Имат различни механизми, които регулират този въпрос, но важното е, че колкото и да са напред западните икономики по отношение на ВЕИ, те още не са стигнали до ниво, при което биха могли да се откажат от въглищната си енергетика. Не говорим дори за държави като Полша, в която над 80% от електроенергията идва от въглища, а по-скоро за страни като Франция, която, въпреки огромния дял на ядрената си енергетика, също не е готова да се откаже напълно от тях. Какво остава за нас?

– Как виждате бъдещето на „Енергоремонт“ в следващите 50 години?

– Мисля, че това е твърде голям хоризонт дори за световните лидери да виждат какво ще се случи след половин век, но имам убеждението, че поне през следващите 20 години въглищните централи в „Марица изток“ ще продължат да работят, въглища ще се добиват и съответно „Енергоремонт – Гълъбово“ ще има своите ангажименти по поддръжката и рехабилитацията на тези предприятия. От друга страна ще продължим да развиваме производственото си направление, разширявайки хоризонта на пазарите във всички посоки на света. За съжаление, в България управленската среда не ни дава онова дългосрочно политическо мислене и стратегия, за да можем, стъпвайки само в българската среда и в частност в комплекса „Марица изток“, да си правим планове за дългосрочно стратегическо развитие. Заради липсата на сигурност и в името на доброто на нашите служители и на акционерите в дружеството ние мислим как да развием дейността на „Енергоремонт“, така че да разчитаме на предсказуемо бъдеще. И вярвам, че това ще се случи, защото 2018 година беше върхова по отношение на модернизирането и ремонтирането на централите. В пъти са надхвърлени обемите за ремонти, рехабилитация и модернизация както в държавната ТЕЦ 2, така и в т.нар. „американски централи“ „ЕЙ И ЕС“ и „КонтурГлобал“. Очаква се следващата 2020 г. да бъде рекордна по количество енергия, произведена от въглища за периода след 1989 г. Затова в момента ние сме много натоварени, но ще се опитаме да отпразнуваме 50-те години на „Енергоремонт – Гълъбово“ по достоен начин, защото подобна годишнина не се случва често за предприятие от нашия мащаб не само в рамките на България, но и в Европа.

(СН)