„Мини Марица-изток“ – конкурс за предоставяне на заем (кредит) на дружеството

142

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми госпожи и господа,

Уведомяваме Ви, че: на 31.07.2018 г. на интернет страницата на „Мини Марица-изток“ ЕАД (раздел „Профил на купувача“ – Обяви) и на интернет страницата на „БЕХ“ЕАД е публикувана обява за конкурс за предоставяне на заем (кредит) на дружеството, с предмет:

Предоставяне на оборотен кредит под формата на овърдрафт с лимит до 20 000 000,00 лева (словом: двадесет милиона лева), предназначен за финансиране на текущата дейност на „Мини Марица-изток“ ЕАД, град Раднево, разделен на три обособени позиции:

Обособена позиция № 1„Предоставяне на оборотен кредит под формата на овърдрафт с лимит до 6 000 000,00 лв. (словом: шест милиона лева), за текущи плащания на задължения към доставчици и други оперативни нужди“

Обособена позиция № 2„Предоставяне на оборотен кредит под формата на овърдрафт с лимит до 6 000 000,00 лв. (словом: шест милиона лева), за плащания на публични задължения (данъци, осигуровки) и други оперативни нужди“

Обособена позиция № 3„Предоставяне на оборотен кредит под формата на овърдрафт с лимит до 8 000 000,00 лв. (словом: осем милиона лева), за плащания на задължения към персонала и свързаните с тях данъци и осигуровки“

Срокът за подаване на офертите за участие в конкурса е до 15:00 часа на 30.08.2018 г.

Обявата и образците са публикувани  профила на купувача (след 15.04.2016), в Раздел Обяви/Покани. Адрес на профила на купувача – http://www.marica-iztok.com/aop.php?mode=1

С уважение,

Андон Андонов
Изпълнителен директор