ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0063-C01 „Подобряване на ресурсната ефективност в „Ню Глобал България“ АД“

52

ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ

за мултиплициране  на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0063-C01 „Подобряване на ресурсната ефективност в „Ню Глобал България“ АД

На 11.11.2019г., от 09:00 часа в гр. Стара Загора ще се проведе заключително информационно събитие за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0063 „Подобряване на ресурсната ефективност в „Ню Глобал България“ АД, във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0063-C01 /23.11.2018 г. между МИ и „Ню Глобал България“ АД.

С реализацията на настоящото проектно предложение, „Ню Глобъл България“ АД“ въведе иновативен производствен процес за производство на кутии и кашони от вълнообразен картон и сгъваеми кутии и кашони от невълнообразни хартия или картон чрез въвеждане в експлоатация на aвтоматична щанц – машина за преработване на хартия и картон-1бр. и сгъвачно-лепачна машина-1бр.

Оборудването е закупено със средства по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Общата сума на инвестицията е 1 398 418,45 лв., без включен ДДС, от които 978 892,91 лв. безвъзмездна финансова помощ (70%) от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и 419 525,54 лв. собствено съфинансиране.

Иновативният производствен процес ще подобри ресурсната ефективност на компанията, тъй като ще допринесе до намаляване на основни суровини, които се използват в производствения процес – хартия, велпапе, картон и УВ лак на единица изделие, ще спомогне за използване на по-тънки медии – хартия, картон и велпапе, което ще намали необходимото количество за единица продукт.

Настоящият проект ще допринесе и за намаляване на емисиите общи въглеводороди, които се отделят в производствения процес. С внедряване на иновативния процес ще отпадне необходимостта от допълнително заздравяване на медиите, което ще доведе до предотвратяване работата на инсталацията за сушене на УВ лак при производството на кутии и кашони от вълнообразен картон и сгъваеми кутии и кашони от невълнообразни хартия или картон. По този начин ще се постигне намаляване на емисиите отделяни в атмосферата, както и намаляване на опасното химично вещество – УВ лак.

Предвид факта, че така описаният производствен процес е иновативен за България, а също така и във връзка с изпълнение на дейност „Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта (ще се изпълни чрез организиране и провеждане на встъпителна и заключителна работни срещи за мултиплициран е на резултатите от проекта)“ от горецитирания Договор за БФП, екипът на „Ню Глобал България“ АД организира заключително информационно събитие, с което цели да разясни и мултиплицира резултатите от проекта.

На заключителното информационно събитие са поканени представители на УО, доставчици на машини, представители на традиционни и дигитални медии, представители на печатници, както и основни клиенти на „Ню Глобал България“ АД, потребяващи продуктите на компанията. По време на събитието ще бъде представено закупеното оборудване и основните параметри на одобрения проект, като ще се постави фокус върху иновативния процес, както и основните показатели за сравнение на процеса с алтернативните решения.

Встъпителната работна среща ще се проведе на 11.11.2019г., от 09:00 часа, в сградата на печатница „Ню Глобал България“ АД, ул. „Индустриална“, гр. Стара Загора.

–––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––-

Договор за БФП BG16RFOP002-3.004-0063-C01 „Подобряване на ресурсната ефективност в „Ню Глобал България“АД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Ню Глобал България“АД“и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО