Жителите на град Чирпан с повишено качество на услугите по доставяне на питейна вода

132

Успешно приключи рехабилитацията на довеждащ водопровод “Марица”, предстоят нови строителни дейности по втори обект

В периода от 28-ми юли до края на 2021 година беше изпълнена плануваната рехабилитация на трасето на довеждащия водопровод „Марица“, захранващ град Чирпан. Рехабилитацията се реализира в рамките на Проект № BG16M1OP002-1.016-0013, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020.

Водоснабдителна система „Чирпан“ включва двата водоизточника „Текира“ и „Марица“ и система от водопроводи, обезпечаващи водоснабдяването на град Чирпан. Поради влошените качества на питейната вода, добивана от водоизточник „Текира“, проектното решение предвижда изключването му, като същевременно се реализира реконструкция на довеждащия водопровод от водоизточник „Марица“, за да се намалят загубите на вода по трасето и да се осигури нужното количество и качество на питейна вода за населението.

Стартът на тази не лека задача беше даден на официална церемония „първа копка“ на 28.07.21г. в присъствието на Управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Стара Загора инж. Румен Райков, екипа по осъществяването на проекта, кмета на града г-н Ивайло Крачолов и други официални лица и гости.

В продължение на 5 месеца активна работа, предвиденото трасе с обща дължина 5341 м., е успешно подменено, с минимален брой спирания на водоподаването към града. Това спомага и за намаляване на неудобствата за населението, свързани с плановите спирания.

Ефектът от реконструкцията веднага беше установен. По данни от експлоатационното дружество е отчетено намаляване на потреблението на електроенергия, необходима за изпомпване на водата от ПС „Марица“ към напорните резервоари, захранващи града, което е сигурен признак за намаляване на загубите на вода, вследствие на направената подмяна.

През Февруари 2022г. се очаква и стартирането на строителните дейности по втория обект за агломерация Чирпан, който предвижда подмяна на водопроводни и канализационни проводи в градската част, което ще усили цялостния ефект на намаляване на загубите по водопреносната система и ще елиминира нерегламентираните директни зауствания на канализационни води.

Този документ е създаден в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. “, Приоритетна ос 1Води”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.