Един от най-авторитетните институти за квалификация на учители – ДИПКУ – Стара Загора, чества 60 години

98

Един от най-успешните и авторитетни институти в България, в който квалификация са придобили хиляди учители – ДИПКУ при Тракийски университет – Стара Загора, този месец чества своята достолепна 60-годишнина.

От 1 юни 1959 г. до 1986 г. той е бил известен като Институт за усъвършенстване на учители (ИУУ), именуван на името на д-р Минчо Нейчев, старозагорец по рождение, получил юридическо образование в Швейцария, министър на правосъдието, на външните работи, на просветата и председател на президиума на Народното събрание.

Основната дейност на института преди и сега е свързана с повишаване квалификацията на детските учителки, началните учители и учителите от средния курс. ИУУ стартира с 20 преподаватели, предимно изявени учители в Стара Загора.

Материалната база на новосъздадения институт е била повече от скромна – три класни стаи в базовото училище. Ценният ресурс обаче е бил преподавателският състав. Пръв директор на ИУУ е залужилият учител Киряк Киряков, а зам.-директори последователно са били Деньо Денев, доц. Христо Наскинов, ст.н.с. II степен Атанас Попов и доц. Димитър Генчев. От 24 февруари 1962 г. до 1 октомври 1989 г. директор на института е заслужилият учител доц. Милан Енчев.

Независимо, че институтът не разполага с материална база за провеждане на курсове и семинари в Стара Загора, започва практиката и на изнесените обучения в различни населени места и училища, практика, която преминава през годините и днес се оказва предпочитана форма за обучение от учителите.

Малко по-късно е направена надстройката и пристройката на сградата на Педагогическото училище, с което се подобрява учебната база на ИУУ. За общежитие с 80 места се ползва старата сграда в черквата на бул. „Патриарх Евтимий“, а за стол със 120 места – избеното помещение на училището.

През годините започва увеличаване на броя на учителите, които повишават своята квалификация в организираните в института курсове, семинари, школи и конференции.

Големият ръст в развитието на института започва с изградената през 1982 г. нова материална база, в която има 20 аудитории, 3 лаборатории, 10 методически кабинета, 3 работилници, аула с 320 места, зала за общи лекции с 220 места, обзаведено общежитие с 460 легла, просторна столова с 400 места и библиотека с над 100 000 тома специализирана литература. Създадени са кабинети за челен педагогически опит, клуб на преподавателя, клуб на учителя-курсист, изложбена зала по изобразително изкуство; открити са кабинети с компютри за обучение на учителите във връзка с електронизацията на учебно-възпитателния процес. Институтът е разполагал и със собствена печатница.

През 1982/1983 година са назначени 65 преподаватели, а в организираните квалификационни форми са се обучавали 12 000 учители с различни специалности и степени на българското училище, чийто брой две години по-късно нараства на 14 000 души. Признание за творческия труд на преподавателите и служителите в института са високите награди и отличия, с които са удостоени трима заслужили учители, един носител на орден „Червено знаме на труда“, 38 носители на ордени „Кирил и Методий“ – I, II и III степен, четирима – на медал „Климент Охридски“.

От 1986 година със Заповед на тогавашното Министерство на народната просвета институтът се обединява с Полувисшия институт за детски учители „Анастасия Тошева“ и се създава Институт за повишаване квалификацията на учителите „Анастасия Тошева“ (ИПКУ), в който са изградени 7 катедри: Обществени науки, Педагогика и психология, Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика, Български език и литература, Чуждоезиково обучение, Природонаучни дисциплини и информатика, трудово-политехническо, художествено и физическо възпитание. По това време ИПКУ първи в страната организира и ръководи школите за челен педагогически опит, чрез които постиженията на най-добрите учители стават достояние в училищната практика.

За периода 1989 – 1994 г. директор на ИПКУ „Анастасия Тошева“ е доц. Димитър Генчев под чието ръководство материалната база е осигурена със съвременни технически средства, приложими както в сферата на образованието, така и за разкриването на британски, френски и немски центрове, обслужващи учители и ученици от региона на института.

От 1994 до 2000 г. директор на ИПКУ е доц. Ангел Карагьозов. Това е началото на труден период, в който започват финансови затруднения. Започват съкращения на преподаватели и служители. Налага се търсене на средства от провеждане на платени квалификационни обучения и стопанска дейност. През този период институтът преминава от ПУ „П. Хилендарски“ към Тракийски университет.

През 2000 г. ИПКУ се преименува в Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) с решение на Академичния съвет на Тракийски университет, в съответствие с действащия тогава Закон за висшето образование. От 2000 до 2002 г. директор на института е доц. д-р Ганчо Ганчев, под чието ръководство се поставя началото на обучение на студенти по специалност „Специална педагогика“. Тогава ДИПКУ получава и акредитация като институция за квалификация на педагогически кадри.

През 2002 г. за шест месеца директор на ДИПКУ е проф. д-р Христо Макаков. Същата година излиза постановление на МС за създаване на Педагогически факултет при Тракийски университет, което се осъществява с част от преподавателския състав на ДИПКУ и проф. Макаков става първия декан.

От 2002 г. до 2011 г. директор на Департамента е доц. д-р Галя Кожухарова. Преподавателският състав се определя от актуалния академичен състав, преподаватели от факултетите на Тракийски университет и на партньори от други образователни институции от страната и чужбина. Това е време на затихващо финансиране от Министерството на образованието и науката. От 2004 г. ДИПКУ преминава на самофинансиране на дейността си, което налага нов подход към организацията и провеждането на учебно-квалификационната дейност. От 2012 до 2015 г. директор на ДИПКУ е доц. Димитрина Брънекова, а оттогава до настоящия момент отново е Галя Кожухарова, която понастоящем е професор.

Днес академичният състав на ДИПКУ се състои от 13 преподаватели – 2 професори, 1 доцент, 5 асистенти – д-р, 2 асистенти, зачислени в докторантура, и 2 асистенти в две катедри – „Хуманитарни дисциплини“ и „Природо-математически и технологични дисциплини“. ДИПКУ е основно структурно звено в Тракийски университет и активно участва във всички дейности на университета, както и в неговите управленски органи – общото събрание и Академичния съвет. ДИПКУ заедно с останалите структурни звена на университета е сертифициран по международния стандарт за качество ISO 9001:2008.

В Департамента се осъществяват обучение и присъждане на професионално-квалификационни степени на педагогически кадри от всички региони на България. В последните 17 години екипът на ДИПКУ разработва, кандидатства и участва в международни проекти, финансирани от Европейската комисия по 6- и 7-рамкова програма, както и по програмите Comenius, Lifelong Learning, HORIZON2020, Леонардо да Винчи, ERAZAM+ и др.

За честването на своята 60-годишнина от ДИПКУ са организирали редица инициативи. Стартът ще е на 17 юни с тържествен концерт на сцената пред Община Стара Загора.

(СН)