Готови са критериите за подпомагане на млади семейства в община Казанлък

147

Готови са конкретните критерии, на които трябва да отговарят младите семейства, за да имат право на еднократна финансова помощ под формата на ваучери за закупуване на пелени за еднократна употреба и детски храни, необходими за първата година на новородено дете на територията на община Казанлък, съобщиха от пресцентъра на Общината. Те бяха подготвени от комисия от експерти от общинска администрация и представители на политическите групи в местния Общински съвет.

Право на еднократната помощ ще имат родители, чиито първо, второ или трето по ред дете е родено след 01.01.2020 г. Правото на еднократна помощ важи независимо от доходите на семейството, когато детето не е оставено за отглеждане в семейство на роднини или близки, приемно семейство, социална услуга от резидентен тип, специализирана институция, когато родителските права не са отнети. За новородени близнаци всяко от децата ще има право на еднократната финансова помощ, при условие че раждането е до трето (включително) за майката.

Конкретните критерии, определени от комисията, са:

– Към момента на раждане на детето и двамата родители да са с постоянен и настоящ адрес в община Казанлък, като поне единият от тях трябва да е с постоянен адрес на територията на общината не по-малко от 3 години преди датата на подаване на заявлението;

– Родителите трябва да имат навършени 18 години към датата на раждане на детето;

– Родителите трябва да имат непрекъснати здравноосигурителни права към момента на подаване на заявлението за отпускане на финансова помощ;

– И двамата родители трябва да имат завършено минимум средно образование към датата на раждане на детето;

– Родителите на новороденото дете да нямат изискуеми задължения към Община Казанлък към момента на подаване на заявлението за отпускане на финансова помощ;

– Удостоверение от образователна институция, че първото и/или второто дете, които са в задължителна предучилищна и училищна възраст, редовно посещават учебните занятия – оригинал;

– Служебна бележка от личния лекар на първото и/или второто дете за задължителни имунизации и реимунизации съгласно актуалния Имунизационен календар на Република България.

Предстои Община Казанлък да обяви обществена поръчка по ЗОП за избор на изпълнител за изработване на ваучерите за еднократната помощ. Те ще могат да бъдат използвани само в търговските обекти, с които избраният за изпълнител има сключени договори. Срокът за подаване на заявление-декларация за отпускане на еднократната помощ е 6 месеца от датата на раждане на детето.

Работата на експертната комисия на практика продължи развитието на визията на кмета Галина Стоянова за провеждане на по-социални политики в третия й мандат, с които да подпомогне младите семейства в общината. Разработените критерии ще бъдат гласувани от Общинския съвет.

Медията ни припомня, че подобни критерии предстои да бъдат изработени и в Община Стара Загора, които ще бъдат заложени в Правилник за стимулиране на образованата раждаемост. За разлика от Казанлък в Стара Загора стимулирането ще бъде не чрез ваучери, а чрез отпускането на еднократна финансова помощ за новородени деца, чийто размер тепърва ще се уточнява. Гласуването на Правилника на второ четене ще бъде на предстоящото заседание на ОбС в края на месец март.

(СН)