В Казанлък стягат конференция „Чудомир между противоречията“

79
Чудомир сред произведенията си

Умишленото подценяване на Чудомир е една от темите на научния форум

Научна конференция „Чудомир между противоречията“ ще се проведе в рамките на „Чудомирови празници 2019“. Форумът е насрочен за 29 март в Литературно-художествения музей „Чудомир“. Научен ръководител ще бъде известният литературен критик и теоретик проф. дфн Николай Аретов. Конкретните теми в примерната проблематика са: отношението на литературната и художествената критика към творчеството на Чудомир през десетилетията; „високо“ и „популярно“ в българската култура; „столично“ и „провинциално“; подценяването на Чудомир; трудното вписване на Чудомир в официалната йерархия на ценностите; отношението между литературните творби, изобразителните произведения и обществената дейност на Чудомир; поезията на Чудомир; Чудомир в контекста на българския литературен и художествен живот; Чудомир и неговите съвременници.

Желаещите да се включат в научната конференция могат да изпратят заявки, придружени от кратко резюме, до 18 март 2019 г. на e-mail: fondacia_chudomir@abv.bg, или адрес: Казанлък 6100, ул. „Трапезица“ 6, ЛХМ „Чудомир“.

Желателно е докладите и научните съобщения да не надвишават 20 минути. Те трябва да бъдат предоставени задължително в електронен вид на същия e-mail. На изпратилите докладите си в срок ще бъде поета нощувка на 28 март или 29 март и ще бъдат предоставени покани за вечерното културно събитие според програмата на празниците. За справки и допълнителна информация: Добрина Матова – директор на ЛХМ „Чудомир“, тел.: 0431/ 64 419.

Междувременно принципалът на фондация „Чудомир“ – казанлъшкият Общински съвет – даде добра оценка на работата на досегашния Управителен съвет с председател депутата Борис Кърчев и го преизбра за още един мандат.

Петър МАРЧЕВ