В и К ЕООД Стара Загора, обявява нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги, считано от 01.07.2022 г

1025

В и К ЕООД Стара Загора, обявява нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги, считано от 01.07.2022 г., както следва:

  Утвърдени цени
Цени на ВиК услуги  без ДДС, в лв./куб.м 2022 г.
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите 2,774
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води 0,211
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води:  
Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. 0,452
Промишлени и стопански степен на замърсяване 1 0,505
  степен на замърсяване 2 0,741
  степен на замърсяване 3 1,101
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,860

Към цената се начислява допълнително 20% ДДС.

Комплексната крайна цена за битови и приравнените към тях абонати, ползващи трите услуги – доставяне, отвеждане, пречистване с включен ДДС е 4,12 лв./м3

Водоснабдяване и канализация ЕООД Стара Загора