Вече няма място за отстъпление пред безумния натиск на „зелените“ брюкселски политици

4294
Инж. Иван Арсениев и инж. Щерьо Щерев

Бъдещето на България е на балансираната електроенергетика

Франс Тимерманс, който е родом от Нидерландия, дойде преди няколко дни в София с мисия да настоява България да си затвори въгледобива и ТЕЦ на въглища в най-кратък срок. Един от аргументите му бе, че страната ни е на 22 място в света по замърсяване на въздуха. Вярно ли е това обвинение? Да направим сравнение на емисиите на СО2 от нашите две страни. Неговата страна, с население 17 097 130 души, през 2019 г. е емитирала 155 млн. тона въглероден диоксид (СО2), според информация на Global Carbon Atlas за същата година, което е 9 066 тона на един нидерландец. Информацията за България от същия източник е: население 7 000 119 души и емисии на СО2 – 42 млн. т, което е 6 000 т на един българин. Страната ни е намалила емисиите на СО2 с 60% спрямо приетата базова година. Какъв морал има този високопоставен европейски политик да идва в нашата страна и да ни упреква, че сме големи замърсители на атмосферата, докато неговата родна страна емитира с 50% по-големи количества СО2 на глава от населението спрямо всеки българин? Защо не пледира в своята страна техните индустриални замърсители да спрат до 2027 година? Идват ни на ум различни подходящи епитети, но ще се въздържим. На България не й трябват врагове, достатъчни са й „приятели“ като Франс Тимерманс, за да се върне 100 години назад в икономическото си развитие. Оценката на унгарския президент Виктор Орбан за този господин е много точна. Такива политици не заслужават доверие, още по-малко уважение.

За всички „зелени“ спасители на земния климат и за лобистите на различни енергийни източници, с които те настояват да се заменят ТЕЦ на въглища, ще резюмираме компетентното мнение на редица независими, многоуважавани, световни учени:

Мощни космически сили, продукт на галактически процеси, активизиращи се през различни интервали от време и въздействащи периодично върху слънчевата система, определят циклите на климатичните промени на нашата планета. Голямо влияние върху климата имат и тектонските процеси протичащи в земните недра и на повърхността й. Демонизираният въглероден диоксид, емитиран в атмосферата от човешките дейности, е най-незначителният фактор, оказващ някакво въздействие върху резултата от тези сложно взаимодействащи си природни процеси, а именно върху климатичните промени.

Лобирането в полза на някоя технология за производство на електрическа енергия за сметка на другите и тоталното й, повсеместно налагане като идеална, ще резултира негативно върху цената на ел. енергия, която десетилетия занапред ще плаща човечеството. Негативните последици ще са по съвкупност за много области както на бита, безопасността, сигурността и качеството на енергийните доставки, така и за природата.

Така например:

Никой от „зелените“ еколози не говори за недоволството на жителите на селищата в близост до големите наземни ветрови паркове. Ниско честотните вибрации, излъчвани от перките и ветровите генератори, предизвикват психически проблеми. Трептенето на светлината от въртенето на перките уврежда зрението. В тези региони изчезват птиците, а се увеличава популацията на вредните насекоми и дребните гризачи. Няма ефективна технология за утилизация на излезлите от употреба перки.

Фотоволтаичните паркове заемат големи горски и селскостопански площи, които стават неизползваеми за основното си предназначение: производство на хранителни продукти за непрекъснато растящия брой жители на планетата; намаляват площта на горите, които усвояват СО2, отделят кислород и предпазват от ерозия земята, а под тях се акумулира голяма част от количествата паднали, дъждовни и снежни води. Те лишават от местообитанията им птици и животни. В годишен аспект фотоволтаиците имат ниска ефективна използваемост – от порядъка на 16-17%. Няма рационални технологии за утилизация на извадените от употреба панели.

Язовирите и ВЕЦ към тях нарушават водния режим на реките. Чашите на язовирите заемат горски площи и ливади, с което лишават от местообитанията им птици и животни.

За недоволството на живущите в селищата, в близост до които са разположени така наречените биоцентрали, които са без филтри и целогодишно са източник на неприятни миризми, също не се коментира в медийното пространство.

Атомните централи са бъдещето на електро-енергетиката. Ядрената енергия е нисковъглеродна, надеждна, управляема, но не е гъвкава. Това е базова мощност и експлоатацията й изисква да се ползва при максимално натоварване. Тези централи не могат да се спират и пускат по желание. Те имат и сериозни проблеми. Нерешени са както преработката и безопасното, дълговечно съхранение на отработеното ядрено гориво, така и неутрализирането на радиоактивните отпадъци. Увеличава се радиационният фон в района на складирането им. Скъпо струва санирането на промплощадките на излезлите от експлоатация централи.

ТЕЦ на вносен природен газ е изключителен лукс. Спрямо въглищните те емитират 50-60% по-малки количества СО2 на един мегаватчас. Но цената на газа е много висока. Той е вносен и е наивно да се твърди, че след 8-9 месеца цената му ще се върне към стойности от 2019 година. Тепърва, с преминаването в Европа и в света от въглища на природен газ, търсенето му ще расте в мащаби много по-големи от тези на добива му. Ако се запази тенденциозното увеличаване на цената на въглеродните квоти, то цената на електрическата енергия от тези централи ще остане непродаваема, каквато е на ТЕЦ „Варна“ в момента. Освен това инвестицията в такава ТЕЦ днес е неоправдано разхищение, като се има предвид категоричното становище на Брюксел за затваряне и на газовите ТЕЦ към 2030 година.

ТЕЦ на въглища се нападат от лобистите на изброените по-горе източници на ел. енергия за емисиите на вредни газове. Но в новите ТЕЦ са изградени съвременни съоръжения за абсорбиране на серните и азотните емисии. Остава въглеродният диоксид. Но той е необходим на всички зелени растения за да се развиват по-бързо, по-устойчиви на суша и болести и по-плодоотдайни. Най-голямото преимущество на тези централи е, че те горят местни въглища и гарантират енергийната независимост на страната. Производството им е независимо от външни фактори и съответно цената на тяхната ел. енергия е изключително ниска, ако не е тенденциозната търговия с въглеродни квоти. За разлика от Нидерландия, България има много и разнообразни гори, които абсорбират по-големи количества СО2 от емитираните 42 млн. тона.

Няма идеални и безвредни енергийни източници. Всяко абсолютизиране на даден вид електро-производство, налагането му в огромни мащаби нанася много по-големи щети както на природата, така и на целия животински свят, в това число и на човечеството. По-безопасно е да се диверсифицира и балансира електро-производството, като взаимно се допълват и резервират различните енергийни източници в съответствие с конкретните природни, географски, финансови, социални, екологични условия и потребностите на отделните страни.

Безспорно е, че бъдещето е на атомната енергетика. Но задоволяването на електроенергийните потребности на цялото човечество само от атомни централи ще създаде нови проблеми: дефицит от ядрено гориво; спекулации с цената му. Преработката и съхранението на отработеното ядрено гориво (ОЯГ) е проблематично – няма гаранции, че то няма да бъде използвано за военни цели. Може би този проблем ще се реши частично с новите технологии, които ще оползотворят остатъчната енергия в ОЯГ. Работи се от години върху усвояването и управлението на студения ядрен синтез. Докато тези технологии влязат в масова употреба, въглищните ТЕЦ са единственият ефективен, енергиен източник, който може да резервира бързо и за неограничено време аварийно отпадане на хиляда мегаватовите ядрени блокове, също така и по време на ежегодните им ремонти и презареждания. Въглищните ТЕЦ могат да поемат флуктоациите в потреблението и производството на електрическа енергия от ВЕИ. За съжаление енергията от ВЕИ не е надеждна, тя изцяло зависи от метеорологичните условия. Технологиите за съхранение на енергия не са евтини и не могат да отдават големи количества електрически ток в дългосрочен план.

За стабилността на българската електроенергетика, която осигурява безотказно потребностите на бита, индустрията, транспорта и селското стопанство през последните три десетилетия има покойният многоуважаван в енергийните среди проф. Никола Тодориев. Той казваше за нея, че е стабилна, защото е изградена на три стълба от взаимно допълващи се енерго-източника – ТЕЦ на въглища, АЕЦ и ВЕЦ. За да се запази стабилността и сигурността на електроенергийната ни система в близка и в по-дългосрочна перспектива е целесъобразно тя да разчита на:

– АЕЦ , като базови мощности;

– ТЕЦ на въглища, също като базови мощности, а в перспектива като подвърхови и върхови мощности, а също и за резервиращи новите АЕЦ.

Колектив от енергетици, химици, ядрени експерти, икономисти и минни инженери разработват идеен проект за комплекса „Марица изток“, който цели намаляване на въглеродните емисии. В него се предлага да се  построи индустриален комплекс за газификация на въглищата. Той ще произвежда няколко химични продукта и синтетичен природен газ, който ще замести част от вноса на природен газ. Ще се произвежда водород, от който заедно с въглеродните емисии от ТЕЦ и от газификацията на въглищата ще се произвеждат значителни количества химични продукти с висока добавена стойност. За построяването на комплекса има заявен сериозен инвестиционен интерес и което е особено важно, не се поставя условие за държавна гаранция.

– ВЕЦ, които съпътстващо да произвеждат електрическа енергия при използването на водата от язовирите предимно за битови, питейни нужди и за поливното земеделие;

– ВЕИ – фотоволтаични панели да се монтират само на покривите на битови, административни, индустриални и складови сгради, като допълващи мощности. Целесъобразно е те да се използват за електроснабдяване на отдалечени, единични жилища и малки планински махали, до които е неоправдано да се изграждат и поддържат електропроводи и трафопостове;

– ТЕЦ, използващи изворни, термални води;

– ТЕЦ, които да изгарят битови и индустриални отпадъци, но оборудвани със съвременни филтри за пречистване на газовите емисии;

– ТЕЦ на природен газ, при условие че се открие находище на територията на страната с промишлено значение.

Но за да се реализира такава стабилна, диверсифицирана и балансирана електро-енергийна  система, доставяща качествена и евтина ел. енергия за бита, индустрията, транспорта и селското стопанство е необходима политическа воля за извоюване на мораториум върху търговията с въглеродни квоти. Необходимо е единомислие и единодействие на всички парламентарни и извънпарламентарни партии. В европейски план това е възможно при координирани и съвместни политически и дипломатически инициативи с Полша, Унгария, Чехия и другите заинтересувани европейски страни. Няма място и време за колебание и отстъпление пред безумния натиск на „зелените“ брюкселски политици. Те водят Европа и България към безпрецедентна енергийна, икономическа и социална катастрофа.

Инж. Иван АРСЕНИЕВ, инж. Щерьо ЩЕРЕВ, заместник-председател на Минно-технически съюз по минно дело, геология и металургия