Бюро по труда

Обява за работа

Фир­ма тър­си да на­з­на­чи на по­ча­со­ва ра­бо­та мъж в
пен­си­он­на или пре­д­пен­си­он­на въз­раст от Ста­ра За­го­ра.
Изи­с­к­ва­ния към кан­ди­да­ти­те:
– Да имат за­вър­ше­но сре­д­но или ви­с­ше те­х­ни­че­с­ко об­ра­зо­ва­ние;
– Да при­те­жа­ват шо­фьор­с­ка кни­ж­ка за ка­те­го­рия В.
Те­ле­фон за кон­та­к­ти: 0887/ 39 75 37

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Вестник „Старозагорски новини“
търси да назначи КОРЕКТОР на
щатна длъжност.
Изисквания: Завършено висше образование „Българска филология“
и компютърна грамотност – текстови редактор.

По-подробна информация може да бъде получена на тел. 0888/588 633

„Старозагорски новини“ ЕООД,
издател на вестник „Старoзагорски нoвини“
и на сайта starozagorskinovini.com

ОБЯВЯВА СВОБOДНИ РАБОТНИ МEСТА ЗА:

– Репортер – завършено висше образование, магистърска степен по специалностите „Журналистика“, „Българска филология“, „История“ или „Политология“
– Рекламен сътрудник – завършено средно или висше образoвание, кoмпютърна грамотност

Кандидатите трябва да имат готовност за работа с ненормирано работно време, но не повече от регламентираното по КТ.

Необходими документи: Автобиография със снимка и копие от дипломата за завършено образование.

Документи се приемат на адрес: Стара Загора, ул.“Димитър Наумов“ 96, ет.1, ап.2
За справки: тел. 0888/588 633

–––––––––––––––––––––––––––––––––

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА
ВИЕ СЕГА ИМАТЕ НУЖДА ОТ НАС
13.11.2018 година

 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 инженер, хардуер
 • 1 физик, медицинска радиологична физика
 • 1 лекар
 • 1 младши ескперт
 • 1 фармацевт
 • 1 помощник – фармацевт
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • 2 дефектоскописти
 • 3 специалист, продажби
 • 1 главен специалист
 • 30 работници, консервна фабрика
 • 1 мениджър екип
 • 3 охранители
 • 2 салонни управители
 • 2 отговорници, спомагателни дейности
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ
 • 2 пиколо
 • 10 шивачи
 • 10 сметосъбирачи
 • 1 стругар
 • 2 шлосери
 • 2 фрезисти
 • 5 огняри
 • 6 общи работници, строителството
 • 3 чистачи
 • 1 шофьор на автобус
 • 3 шофьор на специализиран автомобил

 

РАБОТНИТЕ  МЕСТА СА АКТУАЛНИ КЪМ
14.00  ЧАСА НА  13.11.2018 ГОДИНА
Информация за работни места ще получите в Дирекция „Бюро по труда”-гр. Стара Загора при трудовия си посредник – ет.1, „лице в лице”  или ет.2  стаи 101, 102 и 103.

Нова възможност за устойчива заетост на хората с увреждания

От 15 август 2018 г. териториалните поделения на Агенцията по заетостта – бюрата по труда, набират заявки за обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания по новия Компонент II на проект „Обучения и заетост за младите хора” – за лица до 29 години включително, и по новия компонент II на проект „Обучения и заетост” – за  лица над 29 години. И двата проекта се реализират с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР).

Със средства от ОП РЧР ще бъдат поети възнагражденията съгласно минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и осигурителните вноски на наетите от тях по проектите за 24 месеца. Ако работодателите задържат служителя/служителите 6 месеца след този срок, ще им бъде даден еднократно допълнителен бонус от 6 минимални работни заплати, установени за страната.

Заетостта на безработните лица с трайни увреждания  ще може да се предшества от професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери според изискванията на заявката и след одобрение на кандидата.

За повече информация  – питайте Вашия трудов посредник.

Ако сте работодател от територията на общини Стара Загора и Опан – посетете Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора, стая 108 от 08.30 до 17.00 часа и страницата на Агенция по заетостта – www.az.government.bg,  рубрика ОП РЧР 2014-2020

 

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,
Нашите услуги са безплатни и акуратни! За заявяване на работни места:
Дирекция “Бюро по труда”
+ Стара Загора-6000,
ул. „Стефан Караджа“  № 8
ел.адрес: 912btsz@gmail.com
( 042/697545, 042/697546,0878274955, 042/697581,0878274936
Телефоните са само за работодатели

13.11.2018 г.                                                                                гр. Стара Загора