Близо 180 кг опасни битови отпадъци бяха събрани в Стара Загора

66

На 15 и 16 ноември в мобилен събирателен пункт, разположен последователно в парк „Зелен клин“ и парк „Артилерийски“, граждани на Стара Загора предадоха близо 180 кг опасни битови отпадъци – остатъци от лакове и бояджийски материали, разтворители, киселини и основи, пестициди с изтекъл срок на годност и живачни термометри, както и лекарствата с изтекъл срок на годност.

Кампанията беше проведена при спазване на всички противоепидемични мерки, свързани с предотвратяване разпространението на COVID-19.

За четвърта поредна година старозагорци проявиха висока активност и отговорно отношение по време на кампанията, коментираха от Общината.

Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще продължи да функционира и през следващите години. Мобилни събирателни пунктове ще се организират два пъти годишно (пролет и есен) с продължителност най-малко от два дни през всеки период. Датите и мястото за разполагане на мобилните събирателни пунктове се определят в срок до 31 януари на съответната година.

Извън периодите на провеждане на кампаниите с мобилни събирателни пунктове гражданите могат да предават събраните от тях опасни битови отпадъци в Центъра за рециклиране на обект „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“ в землището на с. Ракитница. За приемане на отпадъците не се заплаща такса. В Центъра за рециклиране опасните битови отпадъци се съхраняват временно в специализирани контейнери, при условия, гарантиращи безопасността за здравето на хората и околната среда, след което се предават на лицензирани фирми за тяхното крайно обезвреждане.

(СН)