Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

Класациите на Рейтинговата система на МОН и "Отворено общество" - абсурдни за Тракийския университет

Тракийски университет - Стара ЗагораКласациите на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2017 г., изготвени по проект от Министерството на образованието и науката и "Отворено общество" отново разбуниха духовете в Тракийски университет - Стара Загора.

Не е за вярване, но е факт, че Ветеринарномедицинският факултет на ТрУ, единственият у нас с Европейска акредитация, е класиран на второ място след факултета по Ветеринарна медицина в Лесотехнически университет - София, който, освен че подготвя с пъти по-малко студенти по специалността, никога не е разполагал с необходимата за качествена подготовка на студентите база - клиники, лаборатории и кабинети.

Скандален е и фактът, че Аграрният факултет - специалност "Животновъдство" на ТрУ е класиран също на второ място, а първото е за катедра "Общо животновъдство" към Аграрния университет в Пловдив.


Публикуваме позицията на проф. Георги Иванов - завеждащ отдел "Качество и акредитация" към ТрУ, за тазгодишната класация: Второто място на Ветеринарна медицина на ТрУ хвърля съмнение върху обективността на избраната методика

Традиция е по това време на годината да излизат класациите на Рейтинговата система на висшите училища в България. Нейна важна функция е да подпомага потребителите при избор на висше училище. Актуализираното издание на системата за 2017 година съдържа информация за 51 акредитирани висши училища в България, които предлагат обучение по специалности, разпределени в 52 професионални направления. С оглед на индивидуалните интереси на потребителите системата дава възможност да бъдат правени различни по обхват и вид класации на висшите училища по всяко едно от съществуващите професионални направления - стандартизирани или собствени, както и различни сравнения.

За Тракийския университет са еднакво важни както стандартизираните, така също и собствените класации и сравнения. Така например при стандартизираните класации по предварително селектирани индикатори може да се види състоянието и развитието на избрано професионално направление във всички ВУ. За огромно съжаление установяваме, че професионално направление "Ветеринарна медицина" е класирана на второ място, въпреки очевидните предимства по фиксираните индикатори. Този факт хвърля съмнение върху обективността на избраната методика за обработка на данните. Добре би било преди да направят този тип класации, експертите да проучат значимостта на отделните индикатори за различните групи потребители и да се съобразят с качеството на събраната информация, броя и взаимовръзката между подбраните индикатори. Не е тайна, че с най-голяма относителна тежест са индикаторите от групата "Реализация и връзка с пазара на труда" - 42%, но ТрУ не може да влияе пряко върху тази група индикатори - заплащането в Стара Загора е различно от това в столицата, осигурителният доход е различен, безработицата е различна и т.н.

След направения анализ на резултатите от рейтинговото проучване през тази година ТрУ има основание и за гордост, и за амбиции за завоюване на по-престижни места за различните професионални направления. Например радващ е фактът, по брой заети челни места в класацията от професионалните направления в сравнение с тези от 2016-а и 2015 година ТрУ е постигнал напредък в 7 позиции, запазил е състоянието в 3 позиции и направил отстъпление само на едно място в 6 позиции.

По отношение относителна тежест на получения брой точки за определено място ТрУ бележи значителен напредък - 41.08, към 33.66 за 2016 година и 33.75 за 2015 година.

Интересна е динамиката и в класацията според заетите от професионалните направления в ТрУ места и получения брой точки за 2017/2016/2015 години. Може да се констатира, че е налице положителна тенденция, тъй като шест професионални направления бележат напредък (Биолог. науки; Социални дейности; Хранителни технологии; Медицина; Машинно инженерство и Икономика); три професионални направления запазват позициите си (Здравни грижи, Растениевъдство и Енергетика). С едно място назад са професионалните направления "Ветеринарна медицина, "Животновъдство", "Педагогика", "Обществено здраве", "Електротехника, електроника и автоматика".

На базата на посочените констатации може да се направи заключението, че:

1. По заети от различните професионални направления места и получен брой точки спрямо предходните години Тракийският университет бележи значителен напредък (41.08/33.66/33.75).

2. По заети места и получени точки от различните професионални направления спрямо другите висши училища Тракийският университет запазва позициите си.

Материала подготви за печат:
Йовка НИКОЛОВА