Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

Обжалваха в Европейския съд загробващия въглищните ТЕЦ-ове Референтен документ на ЕК

Факсимиле от Резюмето на съдебния иск и основните аргументи в жалбата, внесена в Европейския съд от Република Полша Комплекс "Марица изток" така и не дочака обещанието, дадено от МОСВ, че България ще се присъедини към жалбата на ПолшаПолша и Еврокол са внесли жалбите си в законоустановения срок. Въпреки обещанията, от българското МОСВ няма хабер

За отмяна на решението за налагане на по-високи екологични норми на Големите горивни инсталации, регламентирани в Референтния документ на ЕК, приет на 28 април в Брюксел, са настояли в жалбите си до Съда на Европейския съюз Република Полша и Европейската асоциация по въглища и лигнити Еврокол. Жалбите са били внесени в законоустановения срок до 10 ноември и са на основание чл. 263 във връзка с чл. 256 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

В тях са цитирани нарушения на редица членове и параграфи на екологичната евродиректива 2010/75/ЕС и други нормативни актове. Целта на обжалването е спасяването на действащите въглищни ТЕЦ-ове, за които приетите нови екологични норми са неизпълними понастоящем, а огромните инвестиции за постигането им биха довели до икономически и социални последствия, надхвърлящи очакваните ползи за околната среда.

Първата жалба в Европейския съд е депозирана от Полша. В резюмето на съдебния й иск са посочени шест вида нарушения на европейски нормативни актове, довели до крайното решение, залегнало в Референтния документ, което поставя под въпрос съществуването на въглищните ТЕЦ-ове (Големи горивни инсталации с мощност над 50 MW).

В едно от тях се атакуват така наречените най-добри налични техники, които са в основата на приетите екологични норми в Референтния документ.

"При оценката на Република Полша някои стойности на нивата на емисиите, свързани с най-добрите налични техники за емисии във въздуха от изгарянето на въглища, са определени въз основа на неточни или непредставителни данни. Това засяга нивата на емисиите от азотни оксиди (NOx), живак (Hg) и хлороводород (HCl) от изгарянето на въглища или лигнит в типовете инсталации, както и нивата на емисиите за серен диоксид (SO2), NOx, Hg и HCl по отношение на така наречените peaking plants (централи за върхово натоварване). Приемането на тези нива противоречи на критериите за най-добри налични техники, определени в Директива 2010/75/ЕС, и на изискванията в Решение за изпълнение 2012/119/ЕС", се казва в жалбата.

В нея изрично е подчертано, че приетите еконорми не са подходящи за постигане на целите, посочени в Директива 2010/75/ЕС, и не са необходими, тъй като идентични ползи за околната среда могат да бъдат постигнати и чрез приемането на по-малко строги нива на емисиите. "Постигането на строгите нива на емисиите, свързани с най-добрите налични техники, ще доведе до значителни негативни последици за енергийния сектор, както и за другите икономически оператори и домакинствата, които последици надхвърлят очакваните ползи за околната среда", посочват от полска страна и уточняват, че приемането им не е било предшествано от изготвянето на оценка на въздействието.

Най-съществен момент в жалбата на Полша са нарушенията, допуснати по време на самото приемане на Референтния документ на ЕК на 28 април в Брюксел, за което "Старозагорски новини" съобщи нееднократно. Припомняме, че става въпрос за внесено в последния момент и гласувано предложение от страна на Комисията (б.р. съставена от представители на екологичните министерства на страните-членки на ЕС) за отлагане средно с десетилетие на екологичните изисквания спрямо Големи горивни инсталации, работещи с нефт или дизелово гориво на острови. Това нерегламентирано предложение де факто беше в полза на Гърция, което реши и изхода на гласуването на 28 април. В жалбата на Полша се твърди, че въпросните действия на Комисията са нарушение на член 13, параграф 4 и член 13, параграф 5 от Директива 2010/75/ЕС и член 291, параграф 2 от Договора за функциониране на Европейския съюз, което де юре и де факто "представлява заобикаляне на разпоредбите на Директивата", както и нарушение на чл. 3, параграф 3 и 4 от Регламент No 2011/182 на ЕС. "По инициатива на Комисията съществената промяна, свързана със съоръженията, работещи с нефт или дизелово гориво, намиращи се на острови, е представена в самия ден на гласуването. Внасянето на това изменение е осъществено без предварително обсъждане на предложението, въпреки исканията за провеждането на такъв дебат от страна на членовете на Комисията", се казва в жалбата на Република Полша.

Подобно е съдържанието и на жалбата на Европейската асоциация за въглища и лигнити Еврокол, към която са се присъединили и още няколко организации. От Еврокол (в която от България членува единствено въгледобивното дружество "Мини Марица-изток") са наели международна юридическа кантора, която е депозирала искането им пред Европейския съд и която ще ги представлява по време на делото.

Ако Европейският съд отмени решението, заложено в Референтния документ на ЕК, това означава, че всички въглищни централи в Европа ще бъдат съхранени без резки движения за огромни инвестиции, които дори и да бъдат направени, няма гаранция за съществени промени в околната среда, а единственият реален резултат ще бъде повишаването на цената на тока, на която милиони домакинства няма да издържат, а хиляди средни и дребни предприятия ще фалират. Отмяната безспорно касае и комплекс "Марица изток", за чието гарантирано бъдеще на 7 юли т.г. се клеха всички водещи наши политици от целия политически спектър, но към настоящия момент е известно само, че единствената наклонена плоскост, по която работи МОСВ, е издействането на дерогации (отлагания в изпълнението на заложените в Референтния документ еконорми) за въглищните ни топлоцентрали. При това ни се внушават, че дерогациите щели да бъдат пожизнени, въпреки че такова понятие не съществува в Директива 2010/75/ЕС. Същото това министерство (чиито представители - участници в Комисията, проспаха години, за да се стигне до срамния факт, че България научи за готвената секира не от платените му чиновници, а от Еврокол) обеща, че страната ни ще се присъедини към Полша в обжалването на Референтния документ. Но към настоящия момент от МОСВ хабер няма!

Йовка НИКОЛОВА